FAQs Complain Problems

लामो अवधिसम्म जन्मानन्तरको लागी सेटिलाइट सेवा

  

क स कार्यक्रम किर्याकलाप स्रोत कुल बजेट प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिक तेस्रो चौमासिक
एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम लामो अवधिसम्म जन्मानन्तरको लागी सेटिलाइट सेवा
बेलायत
८२००० २८८५० ३८७९१ १४३५९

आर्थिक वर्ष:

प्रकार: