FAQs Complain Problems

फलफुल हरुको बेर्ना वितरण कार्यक्रम

७५% अनुदानमा गढवा गा पा (कृषि बिकाश शाखा ) आन्तर्गत कृषकहरुलाई  आ व २०७४/०७५ मा स्वीकृत कृषि प्रसार कार्यक्रमबाट तपसिल आनुसारको जम्मा ५३०० बेर्ना मिति २०७५/०३/२५ गते देखि २७ गते सम्म वितरण भयो |

तपसिल

क्र स बेर्नाको नाम संख्या
आप (दसहरी) १८५०
२  लिची १३१०
अनार ७००
आम्बा ३९०
कागती १०५०

 

आर्थिक वर्ष:

प्रकार: